europese vlag

Deze keer lichten we graag de regeling Kansen voor West toe. Dit is een gezamenlijk programma van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit programma is erop gericht de regionale economie een (innovatieve) impuls te geven, gericht op het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie, koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling. Een Kansen voor West project dient te worden uitgevoerd in de betreffende regio; de hoofdaanvrager dient eveneens in die regio gevestigd te zijn. De overige regio’s in Nederland hebben vergelijkbare programma’s. De budgetten en deelnamevoorwaarden wisselen per regio of gemeente; dit geldt ook voor de subsidiepercentages.

Binnen het programma zijn diverse actielijnen geformuleerd. De meest concrete zijn:

  • Samenwerking MKB en kennisinstellingen
  • Toepassing van nieuwe kennis.

Samenwerking MKB en kennisinstellingen

Waar gaat het over? Het doel is om aanwezige kennis bij kennisinstellingen aan te wenden voor de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten in het MKB. Deze samenwerking tussen de kennisinstellingen en het MKB draagt bij aan economische groei en creatie van werkgelegenheid.

Toepassing van nieuwe kennis

Waar gaat het over? Het doel is om in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis rendabele oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Dit in samenwerking tussen MKB bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken financiert de (lokale) overheid initiatieven die hieraan bijdragen. Deze financiering heeft betrekking op een gedeelte (40/50%) van het project, er zal altijd sprake zijn van een vereiste cofinanciering. De initiatieven dienen innovatief te zijn en in samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven (MKB) te worden uitgevoerd.

De doelstellingen van Kansen voor West zijn weliswaar heel breed, maar er kunnen aanvragen gedaan worden voor hele concrete en praktische projecten. Te denken valt aan:

  • Een concreet R&D project van een cluster van bedrijven/MKB en kennisinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van data analytics, spraakherkenning of cross-overs tussen verschillende sectoren.
  • Medefinanciering van launching customership vanuit de overheid voor uitwisseling van (kennis tussen) wetenschappelijk personeel en MKB-ondernemers gericht op ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst.
  • Financiering van initiatieven voor facilitysharing en datasharing.
  • Opzetten en/of inrichten van proeftuinen, living labs of demonstratiecentrum voor het uitwisselen van nieuwe kennis.

Denkt u dat dit past bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie en/of wilt graag meer weten?
Binnen TechForce zijn wij op de hoogte van dit programma en staan wij u graag te woord. TechForce is te bereiken op telefoonnummer 035 622 96 57.