Leidinggevende zet spraaktechnologie te weinig in

Spraak kan leidinggevende ondersteunen in de bedrijfsvoering.
Aldus een leuk stukje in Managers Online.

 

14 maart 2018 - Kinderen die vragen worden overgeslagen, weet u nog? Welnu, die tijd is voorgoed voorbij. Wie vraagt krijgt dankzij spraakherkenning precies wat hij hebben wil. En in combinatie met analytics worden spraakassistenten uiterst krachtig tools waar geen leidinggevende zonder kan.

alexaAls je Alexa of Siri kunt gebruiken om thuis een pizza te bestellen, dan moet je het ook kunnen gebruiken om tijdens een presentatie de cijfers van afgelopen kwartaal te tonen.

De datagedreven toekomst kan rap dichterbij komen wanneer analytics wordt gecombineerd met spraaktechnologie. Deze krachtige combinatie bieden ongekende mogelijkheden. Toch zien leidinggevenden spraakgestuurde digitale assistenten zoals Alexa, Siri en Google Assistant nog te vaak als speeltjes voor thuis. Tijd om die mening te herzien, zegt Tim Lang, CTO van MicroStrategy.
"Op een dag besefte ik dat wat ik op mijn beeldscherm zag, ook beschikbaar kon zijn via een luidspeaker op mijn bureau. En als een consument Alexa kan programmeren om pizza te bestellen, wat kan een team van  softwareontwikkelaars en engineers van een analyticsbedrijf dan bereiken? Misschien kunnen we onze analytics vervlechten met spraak en data anders presenteren dan in grafieken en afbeeldingen."

 

Volledige artikel staat hier.

Nederland leest over robots

ikrobotDe DIXIT van 2016 ging over TST en robots, en de komende DIXIT van 2017 gaat over Kunstmatige Intelligentie en TST.

 

Het is fantastisch om te zien hoe de Nederlandse biblioteken dit thema nu ook hebben opgepakt: Nederland leest over robotica

De prachtige verhalenbundel Ik, robot van Isaac Asimov is deze maand november helemaal voor niets te krijgen bij je Openbare Bibliotheek. Je hoeft alleen maaar een enquête met zes intrigerende stellingen in te vullen, en dan is dit schitterende stukje literatuur voor jou.

 

Het boek van Asimov bevat negen verhalen, maar deze uitgave is verrijkt met een tiende verhaal. Dat is een verhaal van Ronald Giphart, dat hij heeft geschreven met asibot. Dit is een automatische zinsgenerator in de stijl van Asimov die is gemaakt door onze collega's Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut en Mike Kestemont van de Universiteit van Antwerpen. 

 

Tijd voor een bezoek aan je bieb!

Henk van den Heuvel

 

 

 

Spraaktechnologie: terug van nooit weggeweest

Spraaktechnologie: terug van nooit weggeweest
08 november 2017

Interessant artikel bij CustomerFirst over "penetratie" TST in de samenleving. Iets dat wij (=NOTaS cs.) allang wisten, begint nu ook tot de echte wereld door te dringen :-).

 

Steeds meer organisaties maken gebruik van enige vorm van spraaktechnologie of spraakherkenning. Zo blijkt uit het binnenkort te publiceren Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie 2017 dat bijna de helft van de deelnemende organisaties spraaktechnologie toepast.

Rond de millenniumwisseling leek de technologie al klaar voor gebruik te zijn. IBM bracht reeds in 1990 het eerste spraakgestuurde besturingssysteem op de markt (OS2/Warp) en ook Philips had met Freespeech in 2000 een toepassing voor de consumentenmarkt. Doordat spraaktechnologie nog te veel vroeg van de rekenkracht van de computers in die tijd, bleef de grote doorbraak echter uit. En toen ook één van de meest vergevorderde ontwikkelaars op dit gebied, het Belgische Lernout & Hauspie, in 2001 aan boekhoudkundige schandalen ten onder ging, werd de ontwikkeling van spraaktechnologie op de lange baan geschoven. Inmiddels zijn we anderhalf decennium verder en heeft de technologische ontwikkeling niet stilgestaan. Spraaktechnologie lijkt dan toch vaste voet aan de grond gekregen te hebben. Ook in de contactcenterwereld worden de mogelijkheden ervan steeds breder onderkend.

In het kader van de Strategic Decisions Monitor deed Stichting KIRC, in samenwerking met Frontline, onderzoek naar de toepassingen van spraaktechnologie in het contactcenter. In september en oktober gaven 38 klantcontactprofessionals via een online enquête hun mening. Aan de deelnemers aan dit onderzoek is gevraagd voor welke toepassingen spraaktechnologie het meest geschikt is volgens hen. Dit levert het volgende rijtje op:

Spraaktechnologie is het meest geschikt voor:

 • Selfservice IVR
 • Intelligente routering
 • Klantanalyse
 • Quality monitoring
 • Emotiedetectie
 • Authenticatie (voorkomen van fraude)
 • Onderstaande cijfers geven aan voor welke toepassingen spraaktechnologie in de organisatie van de deelnemende klantcontactprofessionals wordt gebruikt:
 • Intelligente routering (39%)
 • Klantanalyse (37%)
 • Selfservice IVR (32%)
 • Quality monitoring (21%)
 • Emotiedetectie (21%)
 • Authenticatie (voorkomen van fraude) (16%)
 • Geen plannen om spraaktechnologie toe te passen (29%)

 

Verwachtingen waargemaakt

Deze uitkomsten leren dat spraaktechnologie met name wordt ingezet voor het efficiënter organiseren van het belverkeer. De meest genoemde toepassing is het intelligent routeren van klantcontacten: 39% van de deelnemende organisaties zet spraaktechnologie in voor het op basis van de door de klant ingesproken teksten routeren naar de meest geschikte medewerker. Nagenoeg een derde geeft aan spraaktechnologie in te schakelen voor selfservicedoeleinden. Deze toepassingen worden door de respondenten ook als eerste en tweede genoemd op de vraag waarvoor zij spraaktechnologie het meest geschikt achten. 

Volledige artikel staat hier:

Kansen voor West

europese vlag

Deze keer lichten we graag de regeling Kansen voor West toe. Dit is een gezamenlijk programma van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit programma is erop gericht de regionale economie een (innovatieve) impuls te geven, gericht op het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie, koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling. Een Kansen voor West project dient te worden uitgevoerd in de betreffende regio; de hoofdaanvrager dient eveneens in die regio gevestigd te zijn. De overige regio’s in Nederland hebben vergelijkbare programma’s. De budgetten en deelnamevoorwaarden wisselen per regio of gemeente; dit geldt ook voor de subsidiepercentages.

Binnen het programma zijn diverse actielijnen geformuleerd. De meest concrete zijn:

 • Samenwerking MKB en kennisinstellingen
 • Toepassing van nieuwe kennis.

Samenwerking MKB en kennisinstellingen

Waar gaat het over? Het doel is om aanwezige kennis bij kennisinstellingen aan te wenden voor de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten in het MKB. Deze samenwerking tussen de kennisinstellingen en het MKB draagt bij aan economische groei en creatie van werkgelegenheid.

Toepassing van nieuwe kennis

Waar gaat het over? Het doel is om in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis rendabele oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Dit in samenwerking tussen MKB bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken financiert de (lokale) overheid initiatieven die hieraan bijdragen. Deze financiering heeft betrekking op een gedeelte (40/50%) van het project, er zal altijd sprake zijn van een vereiste cofinanciering. De initiatieven dienen innovatief te zijn en in samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven (MKB) te worden uitgevoerd.

De doelstellingen van Kansen voor West zijn weliswaar heel breed, maar er kunnen aanvragen gedaan worden voor hele concrete en praktische projecten. Te denken valt aan:

 • Een concreet R&D project van een cluster van bedrijven/MKB en kennisinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van data analytics, spraakherkenning of cross-overs tussen verschillende sectoren.
 • Medefinanciering van launching customership vanuit de overheid voor uitwisseling van (kennis tussen) wetenschappelijk personeel en MKB-ondernemers gericht op ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst.
 • Financiering van initiatieven voor facilitysharing en datasharing.
 • Opzetten en/of inrichten van proeftuinen, living labs of demonstratiecentrum voor het uitwisselen van nieuwe kennis.

Denkt u dat dit past bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie en/of wilt graag meer weten?
Binnen TechForce zijn wij op de hoogte van dit programma en staan wij u graag te woord. TechForce is te bereiken op telefoonnummer 035 622 96 57.

 

Spraaktechnologie voor verslaggeving Vlaams Parlement

vlaamseparlementHet Vlaams Parlement, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Addestino Innovation Management nodigen u uit om deel te nemen aan een open marktconsultatie op vrijdag 24 november 2017 van 9:00 tot 13:00 in de Valerius De Saedeleerzaal van het Vlaams Parlement.

Deze open marktconsultatie wordt georganiseerd voor het project “Spraaktechnologie voor verslaggeving Vlaams Parlement (ST-VP)”, dat momenteel op vraag van het Vlaams Parlement loopt in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). U vindt meer info over het PIO op deze website.

Doel

Het project ST-VP van het Vlaams Parlement heeft tot doel de verslaggeving van de plenaire en commissievergaderingen van het Vlaams Parlement te ondersteunen en te optimaliseren met behulp van spraaktechnologie. Het hoofddoel van het project ST-VP is automatische transcriptie (spraak-naar-tekst), waarbij het Vlaams Parlement via verder onderzoek wenst voort te bouwen op beschikbare en toegepaste technologieën om de audio-/video-opnames van de diverse vergaderingen van het Vlaams Parlement automatisch naar tekst om te zetten en op die manier de werkprocessen van de redacteurs te optimaliseren en hun verslaggeving sneller, efficiënter en accurater te laten verlopen. Een bijkomende (optionele) doelstelling van het project ST-VP is (indien mogelijk live) ondertiteling van de beeldverslagen op de website van het Vlaams Parlement.

Voor meer achtergrondinformatie over het project ST-VP vindt u bijgevoegd de behoeftebeschrijving die het Vlaams Parlement in het kader van de PIO-projectaanvraag heeft ingediend.

Doelstelling open marktconsultatie

Op 24 november as. willen we tijdens de open marktconsultatie de vraag (behoefte van het Vlaams Parlement) en het aanbod (ontwikkelaars/leveranciers van innovatieve oplossingen) op elkaar afstemmen. Meer specifiek heeft de open marktconsultatie de volgende doelstellingen:

 • een zicht bieden op de relevante stakeholders voor het project ST-VP, zowel aan de vraagzijde (overheid en burgers) als aan de aanbodzijde (bedrijven en kennisinstellingen), en hen samenbrengen in dialoog en overleg. Aan de aanbodzijde wordt daarbij o.a. gekeken naar spelers actief op het gebied van taal- en spraaktechnologie, spraak-naar-tekst, taalverwerking, audio-/videoverwerking, ondertiteling, …;
 • de behoefte van het Vlaams Parlement en de technische/functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing(en) verder verfijnen, mede op basis van de input van de verschillende stakeholders;
 • bepalen welke (combinatie van) (te ontwikkelen) innovatieve oplossing(en) het best beantwoordt aan de behoefte van het Vlaams Parlement en de geformuleerde technische/functionele vereisten;
 • uitsluitsel bieden over de state-of-the-art en, in functie hiervan, het innovatiegehalte en eventuele ontwikkeltraject van de beoogde oplossing(en).

De uitkomst van de open marktconsultatie moet het Vlaams Parlement in staat stellen om een aanbestedingstraject richting aankoop van de geschikte innovatieve oplossing(en) (dan wel ontwikkeling hiervan) voor de gestelde behoefte te kunnen uitzetten.

Gelet op uw technologische achtergrond en expertise zouden wij uw deelname aan de open marktconsultatie op prijs stellen.

Indien u wenst deel te nemen, kunt u zich (tot uiterlijk 17 november as.) inschrijven via de PIO-website.

 

Wij ontmoeten u graag op 24 november as. in het Vlaams Parlement.

Vriendelijke groeten,

Lieve Beullens, Coördinator Woordelijk Verslag Vlaams Parlement

Veerle Lories, PIO-projectleider Departement EWI

Dominique Buyse, Consultant Addestino Innovation Management