Spraaktechnologie: terug van nooit weggeweest

Spraaktechnologie: terug van nooit weggeweest
08 november 2017

Interessant artikel bij CustomerFirst over "penetratie" TST in de samenleving. Iets dat wij (=NOTaS cs.) allang wisten, begint nu ook tot de echte wereld door te dringen :-).

 

Steeds meer organisaties maken gebruik van enige vorm van spraaktechnologie of spraakherkenning. Zo blijkt uit het binnenkort te publiceren Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie 2017 dat bijna de helft van de deelnemende organisaties spraaktechnologie toepast.

Rond de millenniumwisseling leek de technologie al klaar voor gebruik te zijn. IBM bracht reeds in 1990 het eerste spraakgestuurde besturingssysteem op de markt (OS2/Warp) en ook Philips had met Freespeech in 2000 een toepassing voor de consumentenmarkt. Doordat spraaktechnologie nog te veel vroeg van de rekenkracht van de computers in die tijd, bleef de grote doorbraak echter uit. En toen ook één van de meest vergevorderde ontwikkelaars op dit gebied, het Belgische Lernout & Hauspie, in 2001 aan boekhoudkundige schandalen ten onder ging, werd de ontwikkeling van spraaktechnologie op de lange baan geschoven. Inmiddels zijn we anderhalf decennium verder en heeft de technologische ontwikkeling niet stilgestaan. Spraaktechnologie lijkt dan toch vaste voet aan de grond gekregen te hebben. Ook in de contactcenterwereld worden de mogelijkheden ervan steeds breder onderkend.

In het kader van de Strategic Decisions Monitor deed Stichting KIRC, in samenwerking met Frontline, onderzoek naar de toepassingen van spraaktechnologie in het contactcenter. In september en oktober gaven 38 klantcontactprofessionals via een online enquête hun mening. Aan de deelnemers aan dit onderzoek is gevraagd voor welke toepassingen spraaktechnologie het meest geschikt is volgens hen. Dit levert het volgende rijtje op:

Spraaktechnologie is het meest geschikt voor:

 • Selfservice IVR
 • Intelligente routering
 • Klantanalyse
 • Quality monitoring
 • Emotiedetectie
 • Authenticatie (voorkomen van fraude)
 • Onderstaande cijfers geven aan voor welke toepassingen spraaktechnologie in de organisatie van de deelnemende klantcontactprofessionals wordt gebruikt:
 • Intelligente routering (39%)
 • Klantanalyse (37%)
 • Selfservice IVR (32%)
 • Quality monitoring (21%)
 • Emotiedetectie (21%)
 • Authenticatie (voorkomen van fraude) (16%)
 • Geen plannen om spraaktechnologie toe te passen (29%)

 

Verwachtingen waargemaakt

Deze uitkomsten leren dat spraaktechnologie met name wordt ingezet voor het efficiënter organiseren van het belverkeer. De meest genoemde toepassing is het intelligent routeren van klantcontacten: 39% van de deelnemende organisaties zet spraaktechnologie in voor het op basis van de door de klant ingesproken teksten routeren naar de meest geschikte medewerker. Nagenoeg een derde geeft aan spraaktechnologie in te schakelen voor selfservicedoeleinden. Deze toepassingen worden door de respondenten ook als eerste en tweede genoemd op de vraag waarvoor zij spraaktechnologie het meest geschikt achten. 

Volledige artikel staat hier:

Kansen voor West

europese vlag

Deze keer lichten we graag de regeling Kansen voor West toe. Dit is een gezamenlijk programma van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit programma is erop gericht de regionale economie een (innovatieve) impuls te geven, gericht op het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie, koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling. Een Kansen voor West project dient te worden uitgevoerd in de betreffende regio; de hoofdaanvrager dient eveneens in die regio gevestigd te zijn. De overige regio’s in Nederland hebben vergelijkbare programma’s. De budgetten en deelnamevoorwaarden wisselen per regio of gemeente; dit geldt ook voor de subsidiepercentages.

Binnen het programma zijn diverse actielijnen geformuleerd. De meest concrete zijn:

 • Samenwerking MKB en kennisinstellingen
 • Toepassing van nieuwe kennis.

Samenwerking MKB en kennisinstellingen

Waar gaat het over? Het doel is om aanwezige kennis bij kennisinstellingen aan te wenden voor de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten in het MKB. Deze samenwerking tussen de kennisinstellingen en het MKB draagt bij aan economische groei en creatie van werkgelegenheid.

Toepassing van nieuwe kennis

Waar gaat het over? Het doel is om in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis rendabele oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Dit in samenwerking tussen MKB bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken financiert de (lokale) overheid initiatieven die hieraan bijdragen. Deze financiering heeft betrekking op een gedeelte (40/50%) van het project, er zal altijd sprake zijn van een vereiste cofinanciering. De initiatieven dienen innovatief te zijn en in samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven (MKB) te worden uitgevoerd.

De doelstellingen van Kansen voor West zijn weliswaar heel breed, maar er kunnen aanvragen gedaan worden voor hele concrete en praktische projecten. Te denken valt aan:

 • Een concreet R&D project van een cluster van bedrijven/MKB en kennisinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van data analytics, spraakherkenning of cross-overs tussen verschillende sectoren.
 • Medefinanciering van launching customership vanuit de overheid voor uitwisseling van (kennis tussen) wetenschappelijk personeel en MKB-ondernemers gericht op ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst.
 • Financiering van initiatieven voor facilitysharing en datasharing.
 • Opzetten en/of inrichten van proeftuinen, living labs of demonstratiecentrum voor het uitwisselen van nieuwe kennis.

Denkt u dat dit past bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie en/of wilt graag meer weten?
Binnen TechForce zijn wij op de hoogte van dit programma en staan wij u graag te woord. TechForce is te bereiken op telefoonnummer 035 622 96 57.

 

Spraaktechnologie voor verslaggeving Vlaams Parlement

vlaamseparlementHet Vlaams Parlement, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Addestino Innovation Management nodigen u uit om deel te nemen aan een open marktconsultatie op vrijdag 24 november 2017 van 9:00 tot 13:00 in de Valerius De Saedeleerzaal van het Vlaams Parlement.

Deze open marktconsultatie wordt georganiseerd voor het project “Spraaktechnologie voor verslaggeving Vlaams Parlement (ST-VP)”, dat momenteel op vraag van het Vlaams Parlement loopt in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). U vindt meer info over het PIO op deze website.

Doel

Het project ST-VP van het Vlaams Parlement heeft tot doel de verslaggeving van de plenaire en commissievergaderingen van het Vlaams Parlement te ondersteunen en te optimaliseren met behulp van spraaktechnologie. Het hoofddoel van het project ST-VP is automatische transcriptie (spraak-naar-tekst), waarbij het Vlaams Parlement via verder onderzoek wenst voort te bouwen op beschikbare en toegepaste technologieën om de audio-/video-opnames van de diverse vergaderingen van het Vlaams Parlement automatisch naar tekst om te zetten en op die manier de werkprocessen van de redacteurs te optimaliseren en hun verslaggeving sneller, efficiënter en accurater te laten verlopen. Een bijkomende (optionele) doelstelling van het project ST-VP is (indien mogelijk live) ondertiteling van de beeldverslagen op de website van het Vlaams Parlement.

Voor meer achtergrondinformatie over het project ST-VP vindt u bijgevoegd de behoeftebeschrijving die het Vlaams Parlement in het kader van de PIO-projectaanvraag heeft ingediend.

Doelstelling open marktconsultatie

Op 24 november as. willen we tijdens de open marktconsultatie de vraag (behoefte van het Vlaams Parlement) en het aanbod (ontwikkelaars/leveranciers van innovatieve oplossingen) op elkaar afstemmen. Meer specifiek heeft de open marktconsultatie de volgende doelstellingen:

 • een zicht bieden op de relevante stakeholders voor het project ST-VP, zowel aan de vraagzijde (overheid en burgers) als aan de aanbodzijde (bedrijven en kennisinstellingen), en hen samenbrengen in dialoog en overleg. Aan de aanbodzijde wordt daarbij o.a. gekeken naar spelers actief op het gebied van taal- en spraaktechnologie, spraak-naar-tekst, taalverwerking, audio-/videoverwerking, ondertiteling, …;
 • de behoefte van het Vlaams Parlement en de technische/functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing(en) verder verfijnen, mede op basis van de input van de verschillende stakeholders;
 • bepalen welke (combinatie van) (te ontwikkelen) innovatieve oplossing(en) het best beantwoordt aan de behoefte van het Vlaams Parlement en de geformuleerde technische/functionele vereisten;
 • uitsluitsel bieden over de state-of-the-art en, in functie hiervan, het innovatiegehalte en eventuele ontwikkeltraject van de beoogde oplossing(en).

De uitkomst van de open marktconsultatie moet het Vlaams Parlement in staat stellen om een aanbestedingstraject richting aankoop van de geschikte innovatieve oplossing(en) (dan wel ontwikkeling hiervan) voor de gestelde behoefte te kunnen uitzetten.

Gelet op uw technologische achtergrond en expertise zouden wij uw deelname aan de open marktconsultatie op prijs stellen.

Indien u wenst deel te nemen, kunt u zich (tot uiterlijk 17 november as.) inschrijven via de PIO-website.

 

Wij ontmoeten u graag op 24 november as. in het Vlaams Parlement.

Vriendelijke groeten,

Lieve Beullens, Coördinator Woordelijk Verslag Vlaams Parlement

Veerle Lories, PIO-projectleider Departement EWI

Dominique Buyse, Consultant Addestino Innovation Management

ReadSpeaker overgenomen door HOYA

logo ivdnt

De Memory Disk Division (MD) van het Japanse bedrijf "The HOYA Group" heeft vandaag aangekondigd dat het NOTaS-deelnemer ReadSpeaker heeft overgenomen. ReadSpeaker zal verder gaan als dochteronderneming van de Speech Synthesizer-business unit van MD.

Het Nederlands-Zweeds ReadSpeaker is een toonaangevend tekst-naar-spraak (TTS) bedrijf dat producten ontwikkelt en commercialiseert om tekst met een menselijke klinkende stem voor te lezen. ReadSpeaker heeft dochterondernemingen in 7 landen in Europa, evenals entiteiten in de VS en Australië, en biedt zijn producten en diensten in 62 landen.

De business unit van Speech Synthesizer van MD is een wereldwijde tekst-naar-spraak-product- en service-eenheid met activiteiten in Japan, Korea en de VS Augustine Yee, Chief Legal Officer en Global Head of Corporate Development van HOYA Corporation licht toe: "als een globale technologie -bedrijf, zal ReadSpeaker de taalontwikkelingsmogelijkheden en toekomstige commerciële applicaties voor onze Speech Synthesizer-producten op de wereldmarkt vergroten. Deze overname toont aan dat wij blijven streven naar innovatie, zowel intern als via onze acquisitie, externalisatie en partnerschapsactiviteiten."

 

Na Telecats, dat eerder in 2017 door WebHelp werd overgenomen, is dit in 2017 alweer het tweede Nederlandse TST-bedrijf dat zo goed is dat anderen het graag overnemen :-).

 

Namens het bestuur van NOTaS wensen we we ReadSpeaker een zonnige toekomst en natuurlijk mooie voortzetting van het NOTaS-deelnemerschap.

 

bestuur NOTaS

 

Gezamenlijke NOTaS-Platform MMI bijeenkomst

 

In een grijs verleden was er het overheidsinitiatief MMI-IOP dat als doel had de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en organisaties op het gebied van Mens-Machine-Interactie te stimuleren (een soort voorloper van het Topsectoren beleid van tegenwoordig).

Veel deelnemers van de MMI-IOP vonden na afloop jammer dat het stopte en hebben het platform-MMI opgericht om met elkaar in gesprek te blijven en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied beter te kunnen monitoren. Het platform is dus in veel opzichten goed vergelijkbaar met NOTaS.

Nu heeft het platform middels Janienke Sturm gevraagd of wij het leuk zouden vinden om op een van hun bijeenkomsten te laten zien wat er op het gebied van MMI, TST en AI allemaal gebeurt.

Het bestuur van NOTaS verwelkomt dit initiatief en heeft ja gezegd zodat er ‘s middags 7 juni een MMI-IOP bijeenkomst is op de Radboud Universiteit in Nijmegen met praatjes van een aantal NOTaS-deelnemers.

Het is gelukt een hippe ruimte te reserveren, maar…. Helaas is er slechts ruimte voor in totaal 25 mensen. Het platform komt waarschijnlijk met 16 man, dus voor NOTaS blijven nog ongeveer 9 plaatsen over. Trekken we daar de 3 sprekers vanaf dan rest nog 6! Snel opgeven is dus raadzaam.

Voor de NOTaS-deelnemers is natuurlijk alleen het inhoudelijke deel interessant, dus zij kunnen bij de koffiepauze om 15:50 uur binnenkomen.

 

14:30 – 15:00

Inloop

15:00 – 15:15

Welkom door Henk vd Heuvel

15:15 – 15:50

Huishoudelijke zaken Platform-MMI

15:50 – 16:00

Koffie/Thee

16:00 – 17:30

Inhoudelijke deel: TST, MMI en AI

 

Nadine Glas: MMI in Parijs

 

Louis ten Bosch: ASR en Kaldi

 

Esther Klabbers: TTS en DNN

17:30 – 17:40

Afronding